Administrație Publică

HOTARAREA NR.173/2013

decembrie 5, 2013

Pentru  aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia

 Având în vedere raportul Departamentului Monitorizare, Control și Servicii Publice, înregistrat sub nr. 26374/ 20.11.2013, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.

 

          Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

          In temeiul Legii nr.215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.2, litera ”d”, pct. 13 și 14, coroborat cu art. 45.

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

ART. 1 – Aprobă Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART.2 – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

                          AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

 

 

 

 

1 ex. Prefect

1 ex. Serviciul Venituri

1 ex. Dep. Monitorizare

1 ex. Poliția Locală Sinaia

1 ex. Poliția Rutieră a Stațiunii Sinaia

1 ex. Se va afisa pe site-ul  propriU

 

REGULAMENT

 de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia

 

CAP. I             DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Prezentul Regulament stabileşte modalităţile de organizare şi desfăşurare a circulaţiei autovehiculelor din categoria transport greu care efectuează transport marfă şi materiale în orasul Sinaia.

Art.2 Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, materiale precum şi utilajele autopropulsate utilizate în construcţii, tractoarele cu sau fără remorcă ale căror masă maximă total autorizată depăşeşte 5 tone, fac parte din categoria mijloacelor de transport greu.

Art.3 Scopul propus prin prezentul regulament se realizează ţinând cont de următoarele cerinţe:

a) asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului,

b) asigurarea condiţiilor de conservare şi protejare a mediului natural,

c) asigurarea condiţiilor de conservare a zonelor protejate a oraşului,

d) asigurarea administrării în condiţii de eficienţă şi protejare a infrastructurii rutiere.

 

CAP. II           ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN ORASUL SINAIA

 

Art.4 Pe raza orasului Sinaia este interzisă circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi materiale precum şi a utilajelor autopropulsate utilizate în construcţii, care au masa maximă total autorizată mai mare de 5 tone. Accesul în zona de interdicţie se poate realiza doar in baza Permisului de libera trecere, eliberat de Primaria orasului Sinaia, valabil. Acesta va fi afisat in original pe parbrizul mijlocului de transport greu si va fi prezentat organelor de control.

Art.5 Mijloacele de transport greu vor avea acces in orasul Sinaia fara permis de libera trecere, pe urmatoarele sectoare de strazi:

–          DN1- Calea Bucuresti, Calea Prahovei, Calea Brasovului ;

–          DN71- Calea Moroieni.

 

 CAP. III        REGLEMENTĂRI   PRIVIND AUTORIZAREA

 

Art. 6 Permisele de libera trecere se pot elibera la cererea persoanei fizice sau juridice interesate:

1) pentru o zi;

2) pentru o lună;

3) pentru un trimestru;

3) pentru un an calendaristic;

Art. 7 Documente necesare pentru eliberarea permisului de libera trecere:

a) Cerere Tip

b) Copie act identitate sau copie Certificat de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului ( in cazul agentilor economici)

         c) Copie dupa certificatul de înmatriculare sau inregistrare  al autovehiculului;

d) dovada achitării taxei  de eliberare a permisului de libera trecere, dupa cum urmeaza:

□ autovehicule cu G.M.A. intre  5t si  10 t ,          

–      100 lei/zi

–     1000 lei/luna

–     6000 lei/an

□ autovehicule cu G.M.A. > 10 t, 

–     150 lei/zi;

–   1500 lei/luna

–   9000 lei/an

                     □ pentru agentii economici care transporta produse lactate si de panificatie, taxele aferente vor fi, dupa caz, de 50% din taxele integrale .

Art.8  Modelul Permisului de libera trecere este prevăzut cu numar de inregistrare si va avea înscris pe el obligatoriu:

-numărul de înmatriculare  al autovehiculului;

-categoria de greutate cuprinsa;

-durata de valabilitate ;

-traseul de circulatie ;

-interval orar;

-prevederile legale care reglementează autorizarea.

 

Art. 9 Autorizaţia de transport greu se eliberează pe loc dacă sunt întrunite toate cerinţele de emitere.

 

CAP. IV          EXCEPŢII

 

Art.10 Sunt exceptate de la aplicarea prezentului regulament, fiind scutite de la taxe,următoarele categorii:

 – autovehicule aparţinând  societăţilor comerciale din  orasul Sinaia, care presteaza servicii publice pentru populatie

– autovehviculele aparţinând operatorului de salubritate, deszapezire

– autovehviculele aparţinând operatorului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia -SC SINAIA FOREVER SRL,

– autovehviculele aparţinând operatorului de transport local de calatori si transport pe cablu – SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL  

– autovehiculele aparţinând operatorului serviciului de iluminat public.

 

Vor circula numai cu Autorizatie de transport eliberata de Primaria orasului Sinaia urmatoarele categorii:

a) Autovehicule cu masa maxima total autorizata mai mare de 5 tone si care fac deplasari in zona de interdictie a transportului greu pentru executarea lucrarilor si serviciilor cu caracter public.

b)  Autovehicule aparţinând: ambulanţei, poliţiei, şi unităţilor de pompieri;

c)  Autovehicule apartinînd partenerilor Primariei Sinaia in cadrul evenimentelor organizate de aceasta;

d) Autovehicule aparţinând societăţilor non-profit şi de binefacere, numai pe perioada transportului umanitar;

 

CAP.V              INTERDICŢII  SI OBLIGATII  ALE TRANSPORTATORILOR  DIN CATEGORIA TRAFICULUI  GREU   CARE  SE  DEPLASEAZA PE RAZA ORASULUI SINAIA

 

Art.11 Autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi materiale,  precum şi utilajele şi tractoarele cu sau fără remorcă, nu au dreptul de a staţiona sau parca pe domeniul public (pe trotuare, în parcuri, pe aleile dintre blocuri sau in alte locuri semnalizate prin indicatoare de interdictie corespunzatoare ).

Art.12 Autovehiculele de transport greu pot circula pe raza orasului Sinaia doar  în baza Permisului de Libera Trecere eliberat şi distribuit de Primăria  orasului Sinaia, Departament Monitorizare, Control si Servicii Publice.

Art.13 Pentru asigurarea liberei circulatii a autovehiculelor prin fluidizarea traficului pe drumurile publice, din zona centrala (B-dul Carol I, b-dulRepublicii, Piata Unirii, Octavian Goga, aleea Postei) se stabileste un orar de aprovizionare astfel incat intre orele 08.00- 18.30 , in zilele de luni- vineri,  masinile de aprovizionare  sa nu stationeze  pe drumurile publice, pe caile de acees sau in locurile  marcate cu indicatoare  rutiere de oprire interzisa si placute aditionale blocare roti.

In cazul societatile comerciale care au magazine in zona strazilor: Furnica, Badea Cartan, Branduselor programul de aprovizionare s-a stabilit astfel incat intre orele 10.00- 18.30, in zilele de luni- vineri,  masinile de aprovizionare  sa nu stationeze  si sa blocheze circulatia rutiera.

In zilele de sambata si duminica stationarea autovehiculelor de aprovizionare cu GMA mai mare de 5t este interzisa.

Art.14 Este interzisă circulaţia autovehiculelor destinate transportului greu cu masa maximă total autorizată mai mare de 5 tone pe perimetrul orasului Sinaia, delimitat de indicatoare de interdicţie corespunzătoare, fără a deţine la bord Permisul de libera trecere valid .

Art.15  Permisul de libera trecere pentru transport greu nu acţionează pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare rutiere cu limitare de gabarit ( inaltime), expresă.

Art.16 Camioanele tip basculante trebuie să aibă obligatoriu bena perfect etanşată acoperită cu prelată şi prevăzută cu oblon de închidere la spate.

Art.17 Este interzis accesul pe raza orasului Sinaia a autovehiculelor sau utilajelor care produc distrugerea carosabilului.

Art.18 Este interzisă poluarea mediului (gaze de eşapament care sunt peste limita legală admisă, pierderi şi scurgeri de carburanţi-lubrifianţi etc.)

Art.19 La ieşirea din şantiere, curţi, garaje etc. roţile autovehiculelor trebuie să fie perfect curăţate şi încărcătura bine asigurată pentru a nu se realiza depuneri de noroi sau părţi din încărcătura pe partea carosabilă a drumurilor. Deţinătorii autovehiculelor au obligaţia de a verifica şi curăţa, dacă este cazul, suprarafaţa exterioară a autovehiculelor respectiv a prelatei pentru a nu periclita siguranţa circulaţiei.

Art.20  In cazul in care, un mijloc de transport autorizat prin permis de libera trecere (pe numar de inmatriculare) a fost avariat, scos din circulatie, radiat, instrainat , etc, proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou  permis  de libera  trecere pentru alt mijloc  din dotarea proprie, cu conditia ca acesta  sa se incadreze in aceleasi limite de tonaj. Eliberarea noului permis  se va face fara plata taxei, cu conditia ca vechiul permis sa fie prezentat pentru anulare.

 

CAP. VI            CONTRAVENŢII, SANCŢIUNI

 

Art.21 Constituie contravenţie, în măsura în care potrivit Legii Penale nu sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează ca atare, următoarele fapte:

a)    Circulatia cu mijloace de transport greu  pe drumurile publice de pe raza orasului Sinaia, unde sunt impuse restrictii de gabarit, fara a detine permisul de libera trecere eliberat de Primaria orasului Sinaia;

b)    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre proprietarii sau detinatorii  legali de autovehicule cu masa  maxima autorizata mai mare de 5 t,  privind conditiile de autorizare  si circulatie pe raza orasului Sinaia;

c)    Lipsa din parbriz  a permisului de libera trecere valabil

d)    Neprezentarea la control  a permisului de libera trecere valabil;

e)    Nerespectarea traseului din permisul de libera trecere

f)    Accesul cu autovehicule de transport greu sau cu utilaje care produc distrugerea carosabilului, degradarea  trotuarelor si marcajelor rutiere , a zonelor verzi;

g)    Circulatia pe drumurile publice din Sinaia cu autovehiculele de transport greu incarcate si neetanseizate corespunzator, care ar putea produce imprastierea materialului transportat in timpul mersului;  

h)    Circulatia in zonele mentionate la art. 13, in intervalele orare stabilite, de luni- vineri  fara permis de libera trecere eliberat de Primaria orasului Sinaia sau sambata si duminica ;

i)     Poluarea mediului prin pierderi sau scurgeri de carburanti-lubrifianti

 

Art.22 Contravenţiile prevăzute în prezentul regulament, menţionate la art. 21  se sancţionează cu amenda intre 1500 – 2500 lei.

Art.23 Contravenţiile stabilite se constată prin proces-verbal de constatare a contravenţiei încheiat de persoanele abilitate, denumite agenţi constatatori conform art. 15 din O.G. nr. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prezenta hotărâre se fac de către   agenti constatatori împuterniciţi prin dispoziţie a Primarului,  agenti ai Politiei Locale Sinaia,  precum si agenti de  la Politia Rutiera a Stațiunii.

Art.24 Sancţiunea contravenţională a amenzii se va aplica contravenientului sau în situaţia în care acesta nu este prezent, proprietarului sau deţinătorului în baza unui titlu legal al autovehiculului, persoană fizică sau juridică.

Art.25 Împotriva Procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la Judecătoria  Sinaia, în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                AURORA ARIEȘAN

 Download HCL173/25.11.2013 in format pdf: hcl173_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.