Administrație Publică

HOTARAREA NR.174/2013

decembrie 5, 2013

Privind restituirea unor mijloace de transport date în administrare, în vederea  casării și valorificării acestora

 Având în vedere:

 –          Hotărârea Consiliului Local nr. 1 /2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate  si transport de persoane pe cablu; 

–          contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local, art. 6.1, lit l si darea in administrare a mijloacelor de transport (autobuze si microbuze) catre SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL;

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre  SC SINAIA FOREVER SRL;

–          contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia si darea in administrare a bunurilor, inclusiv a  mijloacelor de transport (autospecializata basculanta ) către SC  SINAIA FOREVER SRL;

–          Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și durata normală de funcționare a mijloacelor fixe;

Văzând:

–          solicitarea administratorului  SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL cu privire la  restituirea a două mijloace de transport local (microbuze) nefuncționale, date în administrare pentru efectuarea serviciului de transport local de călători, precum și solicitarea administratorului   SC SINAIA FOREVER SRL cu privire la  restituirea  unei basculante nefuncționale, dată în administrare pentru efectuarea serviciului de administrare a orașului,  în vederea casării și valorificării acestora;

–          raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare, Control  și Servicii Publice din cadrul Primăriei Sinaia;

–          raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală , republicată cu modificările și completările ulterioare,  art. 36 alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1.    Aprobă restituirea a două mijloace de transport local de călători nefuncționale  (2 microbuze), date în administrare de către Consiliul Local Sinaia Societății Comerciale de Transport Urban Sinaia SRL, precum și restituirea unei basculante nefuncțională, dată în administrare Societății Comerciale  Sinaia Forever SRL,  în vederea casării  și valorificării acestora.

 

ART.2.    Mijloacele de transport  au urmatoarele caracteristici :

-PH-87-PRI, microbuz marca Ford Transit, număr de identificare WFOXXXTTFX7Y84646, seria motorului 7Y84646,  

-PH-88-PRI, microbuz marca Ford Transit,  număr de identificare WFOXXXTTFX7Y84652, seria motorului 7Y84652.

-PH- 01- PCK, autospecializată basculantă, număr de identificare UU4201431RO100414, seria motorului177377.

 

ART.3.   Predarea, respectiv  primirea microbuzelor se va face prin proces-verbal  încheiat între Primaria Sinaia și  SC Transport Urban Sinaia SRL, pentru cele 2 microbuze și între Primăria Sinaia  și  SC  Sinaia Forever SRL, pentru basculantă .

 

ART.4. După restituirea mijloacelor de transport se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor de transport – 2 microbuze  și o basculantă având caracteristicile menționate la art. 2. 

 

ART.5.   Se aprobă constituirea comisiei de casare în urmatoarea componență:

–          Ion Negutoiu – Șef serviciu Venituri și Cheltuieli;

–          Cristina Harapu – Inspector Serv. Investiții și Achiziții Publice

–          Cristian Oceanu – Inspector Protecție Civilă

 

ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de reprezentanți ai SC Transport Urban Sinaia SRL și ai SC Sinaia  Forever SRL.

 

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL174/25.11.2013 in format pdf: hcl174_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.