Administrație Publică

HOTARAREA NR.175/2013

decembrie 5, 2013

Privind darea în administrarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL a parcării din Sinaia,  Aleea Carmen Sylva

  

Având în vedere:

 

– Raportul  de specialitate al Departamentului Monitorizare, Control și Servicii Publice cu nr. 26423/18.11.2013 prin care se propune darea în administrare a parcării din Sinaia, Aleea Carmen Sylva  catre SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republictă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1 Aprobă darea în administrarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL a parcării  situată în Sinaia, Aleea Carmen Sylva, în spatele  Mănăstirii  în  vederea exploatării.

 

ART.2. Se mandatează Primarul oraşului Sinaia să semneze in numele si pentru Consiliul Local actul aditional la  contractul de dare în administrare a parcărilor publice.

 

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate  şi de către  SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.

 

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                               SECRETAR

  AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

 Download HCL175/25.11.2013 in format pdf: HCL_25nov2013_175

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.