Administrație Publică

HOTARAREA NR.181/2013

decembrie 19, 2013

Privind colantarea (vopsirea) autoturismelor care efectuează serviciul de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza orașului Sinaia, în culoarea galben și majorarea tarifelor maximale de distanță lei/km

Având in vedere :

– Raportul de specialitate nr. 29654/ 11.12.2013 al Departamentului Monitorizare, Control și Servicii Publice, prin care se propune colantarea (vopsirea) autovehiculelor care efectuează serviciul de transport în regim de taxi pe raza orașului Sinaia, în culoarea galben;

Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Legea 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilități  publice;

– Legea 92/ 2007 privind serviciile de transport public local și Ordinul 353/03.12.2007 al Ministrului internelor și reformei administrative privind aprobarea normelor de aplicare a acestei legi;

– Legea 265/ 19.07.2007 pentru modificarea și completarea Legii 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 356/29.11.2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003;

– Ordinul 207/ 29.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului-Cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2008 privind efectuarea serviciului transport cu autoturisme în regim de taxi și în regim de închiriere;

– In temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2,  litera ”b”, coroborat cu art. 45;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1. – Aprobă colantarea sau vopsirea autovehiculelor utilizate  de transportatorii autorizați în vederea efectuării serviciului de transport în regim de taxi pe raza orașului Sinaia, în culoarea galben. Termenul limită de colantare sau vopsire a autovehiculelor este data de 01.12.2015.

Art.2. – Aprobă tariful maximal de distanță pentru transportul public local de persoanae în regim de taxi în orașul Sinaia, astfel:

– pe timp de zi (orele 07.00 – 22.00):              3 lei/km;

– pe timp de noapte (orele 22.00 – 07.00):      4 lei/km.

Art.3. Se abrogă articolul 3 din HCL58/2008 privind efectuarea serviciului de transport cu autoturisme în regim de taxi și in regim de inchiriere.

Art.4. Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

        REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.181 in format pdf:  HCL181_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.