Administrație Publică

HOTARAREA NR.183/2013

decembrie 19, 2013

Privind menținerea tarifelor de închiriere a terenurilor ocupate de spații comerciale

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2012, prin care s-au stabilit tarifele de închiriere pentru terenurile ocupate de spații comerciale, aplicate contractelor încheiate de Primaria Sinaia pentru anul 2013, precum si Hotărârea Consiliului Local  nr. 15/57/1996 privind zonarea orașului din punct de vedere comercial ;

Vazând raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare Control și Servicii Publice din cadrul Primariei orașului Sinaia, prin care se propune menținerea tarifelor de închiriere pentru terenurile apartinând domeniului public sau privat al orașului Sinaia;

Vazând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

            In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin.2,  litera ”b”, coroborat cu art. 45 ;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. Aprobă menținerea tarifelor din contractele de închiriere pentru terenurile apartinând domeniului public sau privat al orașului Sinaia, în funcție de zonele de atracție comercială stabilite prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 15/57/1996 , dupa cum urmează:

  1. –  zona specială      – pentru activitate comercială :                        15  lei/mp/luna;

                              – pentru prestări de servicii :                             7  lei/mp/luna;

 

  1. – zona I :               –  pentru activitate comercială :                       14  lei/mp/luna;

            –  pentru prestări servicii :                                  5  lei/mp/luna;

 

  1. – zona II :              –  pentru activitate comercială :                       10  lei/mp/luna;

          –  pentru prestări servicii :                                  4 lei/mp/luna.

 

ART.2. Tarifele stabilite la art.1. vor  fi aplicate începand cu  01 ianuarie 2013.

ART.3. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

           REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.183 in format pdf:  HCL183_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.