Administrație Publică

HOTARAREA NR.184/2013

decembrie 19, 2013

Privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În conformitate cu prevederile art 10 şi ale art.36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local;

 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul juridic din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

 

 

                               CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri, conform anexei la prezenţa hotărâre.

 

ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                              SECRETAR

                 REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.184 in format pdf: HCL184_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.