Administrație Publică

HOTARAREA NR.186/2013

decembrie 19, 2013

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1200 mp, din Sinaia, Zona Cumpătu tarla 42, parcelă 38, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru montare stație de concasare, sortare agregate

Având în vedere Raportul  Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 26331 / 19.11.2013 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1200 mp, din Sinaia, Zona Cumpătu tarla 42, parcelă 38, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru montare stație de concasare, sortare agregate;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 1200 mp, din Sinaia, Zona Cumpătu tarla 42, parcelă 38, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru montare stație de concasare, sortare agregate;

 

 ART.2. Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

 

 ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 0,25 euro/mp/luna.

 

 ART.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 3 ani.

 

 ART.5. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de închiriere. 

 

 ART.6. Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

                      REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.186+anexe in format pdf: HCL186_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.