Administrație Publică

HOTARAREA NR.187/2013

decembrie 19, 2013

privind  atribuirea în folosință gratuită către S.C. ELSID S.A., a terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Sinaia, în suprafața de 176 mp, situat în Zona Valea Largă, tarla 15, parcela 17/1,  pentru amenajarea hidroenergetica a râului Prahova, pe sectorul Sinaia – Breaza

           Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 26542 din 21.11.2013 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia atribuirea în folosință gratuită, către S.C. ELSID S.A.,  a terenului aparţinând domeniului privat al oraşului Sinaia, în suprafață de 176 mp, situat în Zona Valea Largă, tarla 15, parcela 17/1,  pentru amenajarea hidroenergetica a râului Prahova, pe sectorul Sinaia – Breaza;

 

          Vazând raportul comisiei de specialitate a Cosnsiliului Local;

 

          În conformitate cu prevederile art. 12 și art. 14 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

 

          În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. Aprobă atribuirea în folosință gratuită către S.C. ELSID S.A., a terenului în suprafața de 176 mp, situat în Zona Valea Largă, tarla 15, parcela 17/1 (conform planului din anexa 1), proprietatea privată a oraşului Sinaia, pentru amenajarea hidroenergetică a râului Prahova, în următoarele condiţii:

 

  • Predarea, respectiv primirea terenului în suprafața de 176 mp, situat în Zonă Valea Largă, tarla 15, parcela 17/1, se va face pe baza unui contract cu constituirea dreptului de superficie, uz și servitute, semnat de către proprietar (ORAŞUL SINAIA) și investitor (S.C. ELSID S.A.);

 

  • Respectarea destinaţiei terenului, respectiv amenajarea hidroenergetica a raului Prahova, pe sectorul Sinaia – Breaza.

 

ART.2. Aprobă modelul de contract cu constituirea dreptului de superficie, uz și servitute, conform anexei 2.

 

ART.3. Nerespectarea destinaţiei terenului, atrage caducitatea prezenței hotărâri și nulitatea tuturor actelor subsecvențe acesteia, fără alte formalităţi. 

 

 ART.4. Aprobă atribuirea terenului efectiv predat spre folosință gratuită, pe toată durată funcționării obiectivului. 

 

ART.5. Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia, să semneze în față notarului public contractul cu constituirea dreptului de superficie, uz și servitute pentru terenul aparţinând domeniului privat al oraşului Sinaia, în suprafață de 176 mp, situat în Zona Valea Largă, tarla 15, parcela 17/1.

 

ART.6. Cheltuielile privind măsuratorile topografice și înscrierea în cartea funciară pentru terenul aparţinând domeniului privat al oraşului Sinaia, în suprafața de 176 mp, situat în Zona Valea Largă, tarla 15, parcela 17/1 afectat de amenajările hidroenergetice, cad în sarcina  S.C. ELSID S.A.

 

ART.7. În vederea punerii în executare, Primarul prin serviciile subordonate, v-a comunica prezenta hotărâre celor implicaţi.

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

          REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.187 in format pdf:  HCL187_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.