Administrație Publică

HOTARAREA NR.189/2013

decembrie 19, 2013

Privind  retragerea terenului din Sinaia, str. Valea Larga , Tarla 15, Parcela 17 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a orasului Sinaia

Văzând raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare, Control si Servicii  Publice  prin care se supune spre analiză şi decizie Consiliului Local Sinaia,  retragerea terenului din Sinaia, str. Valea Larga , Tarla 15, Parcela 17, dat ca bun de retur prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a orasului Sinaia, nr. 21104/2011, anexa 3

 Având în vedere :

–          Solicitarea SC Grup Salurizare Urbana SRL prin care aceasta solicită retragerea terenului in suprafață de 3875 mp, dat in folosință, ca bun de retur, în baza contractului  de concesiune nr. 23104/04.11.2011, teren situat în strada Valea Largă, tarlaua 15, parcela 17.

–          HCL 159/21.11.2011 privind aprobarea contractului  pentru delegarea gestiunii serviciului de salubritate a orasului Sinaia ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. Aprobă retragerea terenului în suprafață de 3875 mp din Sinaia, situat în str.Valea Largă, tarlaua 15, parcela 17, din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate a orasului Sinaia.

 

ART.2. Imputerniceste Primarul orasului Sinaia ca reprezentant al Consiliului Local Sinaia sa semneze actul aditional de retragere a terenului mentionat la  art 1.

 

ART.3. Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

             REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.189 in format pdf: HCL189_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.