Administrație Publică

HOTARAREA NR.190/2013

decembrie 19, 2013

Privind aprobarea proiectului „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE  TURISTICA – SINAIA”

Analizând oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Regional – Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OperaţiuneaCrearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;

Având în vedere raportul nr.30.555/18.12.2013 al Departamentului Comunicare Programe si Afaceri Europene din cadrul Primăriei Sinaia;

 

Având în vedere:

 

  • prevederile din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  •  

Vazând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In temeiul art. 36 litera „b” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si comletarile ulterioare, coroborat cu art. 45

 

Consiliul Local al orașului Sinaia

Hotărește:

 

Art.1. – Aprobă depunerea cererii de finanțare a proiectului: „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE  TURISTICĂ – SINAIA” pentru care se solicită finanțarea în baza Programului Operational Regional – Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OperaţiuneaCrearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

 

Art.2. – Aprobă PLANUL DE MARKETING al proiectului: „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE  TURISTICĂ – SINAIA” .

 

Art.3. – Aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE  TURISTICĂ – SINAIA” .

 

Art.4. – Aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare, în valoare totală de 1.698.242,53 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile si TVA).

 

Art. 5. –  Aprobă finanțarea contribuției proprii în valoare de 27.391,00 lei aferentă proiectului de la Art.1., reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Art. 6. – Aprobă finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe care vor aparea în perioada de implementare a proiectului.  

 

Art. 7. – Aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de intreținere a obiectivului de investiții pe o perioadă de cel puțin 5 ani, după darea în exploatare.

 

Art. 8. – Proprietatea infrastructurii realizate și natura activității pentru care s-a acordat finanțarea vor fi menținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare, perioadă în care se va asigura exploatarea și întreținerea sa.

 

Art. 9. – Se  împuternicește  primarul  orașului Sinaia să semneze cererea  de finanțare, documentele aferente și contractul de finanțare, în cazul aprobării proiectului.

 

Art. 10. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

                   REMUS DAVID                                       BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.190 in format pdf: HCL190_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.