Administrație Publică

HOTARAREA NR.191/2013

decembrie 19, 2013

Privind aprobarea tarifelor pentru activitatea Direcţiei de Administrare “Casino” Sinaia din cadrul SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere:

 – Hotărarea Consiliului Local nr.130/28.07.2010 privind acordul de asociere a SC Transport Urban SRL Sinaia cu Consiliul Local Sinaia în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.131/28.07.2010 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Sinaia Forever SRL, având ca asociaţi Consiliul Local Sinaia şi SC Transport Urban Sinaia SRL; 

– Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2013 pentru modificarea HCL nr.131/28.07.2010 privind înfiinţarea SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr.133/08.08.2011 privind suplimentarea listei de tarife, aprobate prin HCL 23/24.02.2011, pentru prestarea de servicii a SC Sinaia Forever SRL prin Direcţia de Administrare “Casino” Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/ 06.08.2010 privind delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia;

– Văzând Contractul de delegare a gestiunii nr. 20383/31.08.2010;

– Referatul înaintat de SC Sinaia Forever SRL privind diversificarea gamei de servicii prestate în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat, a SC Sinaia Forever SRL prin Direcţia de Administrare “Casino” imobile;

– Raportul de specialitate întocmit de Consilier Cabinet Primar nr. 30426/17.12.2013;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.36, alin.2 litera “b”, coroborat cu art. 45 alin.2;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. – Aprobă tarifele din Anexa, pentru activitatea Directiei Administrare Imobile Casino Sinaia din cadrul SC Sinaia Forever SRL.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate şi de SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

                     REMUS DAVID                                       BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.191 in format pdf:  HCL191_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.