Administrație Publică

HOTARAREA NR.192/2013

decembrie 19, 2013

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Administrare Domeniu Schiabil din cadrul SC Transport Urban Sinaia SRL  

Având în vedere:

– Hotărârea Csonsiliului Local nr. 9 /2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia

          – Hotărârea Csonsiliului Local nr. 84/2011 privind darea în administrare a domeniului Schiabil de la SC Sinaia Forever SRL la SC Transport Urban Sinaia SRL

– Hotărârea Csonsiliului Local nr. 137/2005 privind înfiinţarea Serviciului public pentru administrarea domeniului schiabil Sinaia Cota 2000, în cadrul aparatului propriu a Consiliului Local Sinaia;

          Văzând raportul de specialitate al Consilierului Cabinet Primar nr. 30535/18.12.2013

În temeiul:

– Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.2 litera “a”, coroborat cu art. 45;

                                                                                          

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. – Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrare Domeniu Schiabil din cadrul SC Transport Urban SRL, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. – Abrogă prin prezenta, Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2005 privind înfiinţarea Serviciului public pentru administrarea domeniului schiabil Sinaia Cota 2000, în cadrul aparatului propriu a Consiliului Local Sinaia.

 

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate şi de SC Transport Urban  SRL.

 

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

                   REMUS DAVID                                       BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.192+anexa in format pdf:  HCL192_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.