Administrație Publică

HOTARAREA NR.193/2013

decembrie 19, 2013

privind obținerea și garantarea unui  credit necesar achiziționării unui autobuz de către SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Având în vedere cererea SC Transport Urban Sinaia SRL, înregistrată sub nr. 30203/16.12.2013, precum și raportul întocmit de către Departamentul Monitorizare, Control si servicii Publice, înregistrat sub nr. 30605/18.12.2013;

În conformitate cu prevederile art 36 alin (2) lit. c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală si cu statutul SC Transport Urban Sinaia SRL;

In temeiul prevederilor art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare , precum si a art.1961 alin (2) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA în calitate de autoritate deliberativă a Orașului Sinaia și de unic asociat al SC Transport Urban Sinaia SRL ( cu sediul in Sinaia, Calea Brasovului, nr. 4, capital social 6.740.000 lei, nr. de inregistrare la Reg.comertului Prahova J29/1029/2007, CUI RO 21610575,

 

                                                       H O T Ă R Â Ș T E :

 

 

Art.1. Contractarea de la Bancă a unui credit la termen, în sumă totală de 100.000 euro (în echivalent lei) (unasutamiieuro), de către SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL (denumită în continuare “Societatea”).

 

Art.2. Garantarea, în termenii si condiţiile Băncii, a creditului în sumă de 100.000 euro (echivalent in lei), ce se va acorda împrumutatului SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL de către Bancă, precum şi a dobânzilor, dobânzilor majorate, costurilor şi spezelor aferente, cu o valoare de 150 % din valoarea creditului, valoare care se va aprecia urmare evaluării urmatoarelor apartamente situate în Str. W.Maracineanu, nr. 20, loc. Sinaia:

-Apartamentul nr.6 –  AS 1.2 – 3 camere – avand nr. cadastral 10919-C1- U29, intabulat în CF 11618,

-Apartamentul nr.5 –  AS 1.1 – 2 camere – avand nr. cadastral 10919-C1- U28, intabulat în CF 11488

Apartamentul nr.7 –  AS 1.9 – 2 camere – avand nr. cadastral 10919-C1- U36, intabulat în CF 11432

-Apartamentul nr.8 –  AS 1.8 – 2 camere – avand nr. cadastral 10919-C1- U35, intabulat în CF 11646

Art.3. Ipoteca se va constitui strict asupra apartamentelor care, urmare evaluării, constituie valoarea evaluată egala cu 150% valoarea creditului, adică 150.000 euro (echivalent in lei). 

Art.4.  În vederea semnării în numele şi pe seama Societătii a documentaţiei necesare obţinerii creditului menționat mai sus, a contractului de credit şi a anexelor acestuia, precum şi a actelor necesare utilizării creditului şi/sau a oricăror altor documente necesare sau în legatură cu documentele mai sus menţionate, se împuternicește dl Falcescu Bogdan Mihnea, in calitate de Director General al SC Transport Urban Sinaia SRL, care se legitimeaza cu CI seria PH nr. 532618, CNP 1910316295321. Deasemenea, această persoană este împuternicită să negocieze termenii și condițiile creditului susmenționat, și de asemenea, orice alte acte adiționale la contractul de credit, decizia şi semnatura lui fiind opozabilă societăţii.

Art.5. În vederea semnării în numele si pentru Orașul Sinaia, a documentației necesare obţinerii creditului mentionat mai sus, a contractului de credit şi a anexelor acestuia, a contractului de ipotecă imobiliară, a actelor adiționale la acest contract de ipotecă, inclusiv a anexelor acestora, precum şi/sau a oricăror altor documente necesare sau în legatură cu documentele mai sus menţionate, se împuternicește dl Oprea Vlad Gheorghe, în calitate de Primar al orașului Sinaia.

Art.6. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele sus menționate.

Art.7. Menționăm că prezenta hotărâre a fost luată cu respectarea prevederilor legale şi statutare privind validitatea, convocarea, cvorumul şi că este in mod valabil semnată.

Art.8. Hotărârea se va afişa la sediul Primariei oraşului Sinaia şi se va publica pe site-ul instituţiei. Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Departamentul Administratie Publica Locală.

 

Sinaia, 19 decembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

                  REMUS DAVID                                       BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.193 in format pdf: HCL193_19dec2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.