Administrație Publică

HOTARAREA NR.1/2014

ianuarie 14, 2014

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului secţiunii de dezvoltare  aferent anului   2013

   Având în vedere raportul de specialitate nr.251 din  06.01.2013  prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune aprobarea acoperirii definitive  din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare  aferent anului 2013;

În baza Legii 273/2006 privind  finanţele publice locale  modificată  si completată prin OUG 63/2010;

În conformitate cu OMFP nr.2020/2013 referitor la aprobarea normelor metodologice privind închiderea  exerciţiului bugetar al anului 2013;

În temeiul Legii 215/201  privind administrația publică locală  republicată, cu modificările și completările ulterioare , art.36 alin 2, litera « b »,coroborat cu art.45 alin.2

 

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. –   Aprobă acoperirea definitivă  din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare  aferent anului 2013 , in suma de 753.107,46   lei.

   

ART.2.  – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 09 ianuarie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                      SECRETAR

        REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.1/2014 in format pdf: HCL1_09ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.