Administrație Publică

HOTARAREA NR.2/2014

ianuarie 14, 2014

Privind apobarea desfiinţării  serviciului public de gospodărie comunală   cu denumirea “Administrația Domeniului Public si Privat al orașului Sinaia “cu sediul  in Sinaia Bd. Carol I nr. 8 A și radierea din evidențele fiscale 

Având în vedere raportul de specialitate nr.268 din  06.01.2014  prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia prin care propune  desființarea  serviciului public de gospodărie comunală   cu denumirea “Administrația Domeniului Public si Privat al orașului Sinaia “cu sediul  in Sinaia Bd. Carol I nr. 8 A si radierea din evidenţele fiscale conform  sentinţei nr. 1176/10 septembrie 2010 – irevocabilă , pronunţată  de Tribunalul Prahova;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2004/13 decembrie 2013 referitor la aprobarea Procedurii privind registrul entitatilor publice ,cât si inregistrarea si depunerea declaraţiilor in format si semnatură electronică ;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera « a », coroborat cu art.45 alin.2

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E

 

ART.1  Aprobă  desființarea  serviciului public de gospodărie comunală   cu denumirea “Administrația Domeniului Public si Privat al orașului Sinaia ” cu sediul  in Sinaia Bd. Carol I nr. 8 A si radierea din evidenţele fiscale.

 ART.2  – Primarul oraşului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 09 ianuarie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                       SECRETAR

         REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.2/2014 in format pdf:  HCL2_09ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.