Administrație Publică

HOTARAREA NR.3/2014

ianuarie 14, 2014

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență si/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac

Având in vedere :

 

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.586/08.01.2014;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, precum si a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative ;

 

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45 ;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. – Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică în dosarul 2034/310/2013,

Art. 2. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică în dosar și procedura contencioasă (procesul ce va urma), să se constituie în cazul SC FILIALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD SA.

Art. 3. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridica (proces ce va urma) în cazul Colegiului Mihail Cantacuzino cu SC. Hidro Prahova SA.

Art. 4. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achizitionare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 09 ianuarie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                   SECRETAR

                  REMUS DAVID                                        BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.3/2014 in format pdf: HCL3_09ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.