Administrație Publică

HOTARAREA NR.4/2014

ianuarie 14, 2014

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF  “ TELEGONDOLĂ SINAIA – TRONSON 2, COTA 1400 – VÂRFUL FURNICA

Având in vedere:

– Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice nr.  609 / 08.01.2014,  prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate ,,Telegondolă Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica”;

– Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

– Prevederile art. 41, art. 44 aliniat 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia   publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1 – Aprobă documentaţia tehnico-economică, faza SF “TELEGONDOLĂ SINAIA – TRONSON 2, COTA 1400 – VÂRFUL FURNICA”.

 

Art.2 – Aprobă Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului SF „TELEGONDOLĂ SINAIA – TRONSON 2, COTA 1400 – VÂRFUL FURNICA”, conform Anexei 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la indeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Sinaia, 09 ianuarie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                      SECRETAR

           REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.4/2014 in format pdf:

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.