Administrație Publică

HOTARAREA NR.5/2014

ianuarie 14, 2014

privind modificarea si completarea  HCL 172/25.11.2013  privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a oraşului Sinaia

Analizând raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare, Servicii Publice si Ecologie Urbana, prin care se propune modificarea si completarea HCL 172/25.11.2013privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a orasului Sinaia, înregistrat cu nr. 726/08.01.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice;

În temeiul Legii  nr. 215/2001, republicată,  cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă modificarea  termenului de inventariere a rețelelor de  comunicaţii  existente pe proprietatea publică şi privată a oraşului Sinaia si de incheiere a  contractelor de acces pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice  de la 15.01.2014 la 31.03.2014.

Art. 2. – Se completează art.3 din HCL. 172/2013, privind stabilirea tarifului reprezentând  contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice, dupa cum urmeaza:

a) pentru retele subterane – apartinand orasului Sinaia         2   lei/ml/an

– existente si noi realizate de furnizorii autorizati:   1,5 lei/ml/an

“ b) pentru retele supraterane                                                                   3   lei/ml/an,

20 lei/mp/luna pentru echipamente de comunicatii amplasate pe terenuri si cladiri,  in cazul in care se poate determina suprafata afectata de aparatura furnizorului;

-200 lei/luna in cazul in care nu se poate determina suprafata afectata de aparatura furnizorului.

Noțiunea de aparatura cuprinde orice aparate, intrumente, cabluri, etc, instalate de către

furnizor necesare activitatii de furnizare de retelele publice de comunicatii electronice.

 

c)  pentru rețele situate pe/sub  terenuri sau cladiri  d in extravilan, tarifele se reduc cu 50%.

Art. 3. –  Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Sinaia, 09 ianuarie 2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

                    REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.5/2014 in format pdf:  HCL5_09ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.