Administrație Publică

HOTARAREA NR.10/31.01.2014

februarie 11, 2014

 

Privind aprobarea Retelei Școlare a Orașului Sinaia  pentru anul 2014-2015

Având in vedere Raportul de specialitate al Departamentului Comunicare, Programe și Afaceri Europene nr.1677/17.01.2014;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu  Ordinul Ministrului Educației Naționale nr 5454/12.11.2013 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învatamant preuniversitar la nivelul UAT, în anul scolar2014-2015 ;

 

În conformitate cu prevederile art.19, alin (1),(2),(4) și art 61,alin.(1),(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare  și art.22, 23 și 24 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterii avizului conform în vederea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”d”,  coroborat cu art. 45;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART. 1. – Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2014-2015  conform  Anexei 1 .

 

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate și de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

 

Sinaia, 31.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                       SECRETAR

      REMUS DAVID                                                    BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL10/31.01.2014 in format pdf+anexa: hcl10_ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.