Administrație Publică

HOTARAREA NR.11/31.01.2014

februarie 11, 2014

Privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.  60/31.03.2006 privind aprobarea listei cu evenimentele orașului Sinaia

 Având în vedere raportul de specialitate al Departamentului Comunicare, Programe și Afaceri Europene nr. 1881 din 20.01.2014  prin care propune modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.60/2006  privind aprobarea listei cu evenimentele orașului Sinaia.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”d”,  coroborat cu art. 45;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. Aprobă modificarea și completarea Anexei 1, la Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 60/ 31.03.2006, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART.2. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

 

ART.3. Împuternicește Primarul Orașului Sinaia să modifice și să completeze Anexa 1 cu evenimente noi care pot apărea pe parcursul anului.

           

            ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 31.01.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                     SECRETAR

      REMUS DAVID                                                    BEATRICE RĂDULESCU

Download in format pdf HCL nr.11/31.01.2014 + anexa1: hcl11_ian2014

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.