Administrație Publică

HOTARAREA NR.12/31.01.2014

februarie 11, 2014

Privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrǎri de interes local, pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncǎ pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistențǎ Socialǎ din subordinea Consiliului Local Sinaia;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

Având în vedere prevederile art.6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, respectiv art.28 din Normele de aplicare a Legii nr.416/2001;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”d”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

      

ART.1. Aprobă Planul de acțiuni sau de lucrǎri de interes local, pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncǎ, beneficiarilor de ajutor social, prevǎzut in Anexa nr.1, parte integrantǎ la prezentul proiect de hotǎrâre.

 

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Orașului Sinaia, prin Serviciul de Asistență Socială.

 

Sinaia, 31.01.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

        REMUS DAVID                                 BEATRICE RĂDULESCU

Download in format pdf HCL nr.12/31.01.2014 + anexa1: hcl12_ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.