Administrație Publică

HOTARAREA NR.13/31.01.2014

februarie 11, 2014

Privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 

În conformitate cu prevederile art. 10 si ale art.36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;

 

Având în  vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul juridic din cadrul Primariei orașului Sinaia ;

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă  evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre .

 

ART.2. –  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Sinaia, 31.01.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                    SECRETAR

        REMUS DAVID                                                   BEATRICE RĂDULESCU

 

Download  HCL. nr.13/31.01.2014 + anexa: hcl13_ian2014

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.