Administrație Publică

HOTARAREA NR.18/31.01.2014

februarie 11, 2014

Privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim  36.640.000 lei  ce urmează a fi contractată de cãtre SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finanţarea obiectivului de investiţii de interes public local  “Telegondola Sinaia – Tronson 2 Cota 1400 – Vârful Furnica” 

        Având în vedere obiectivul de investiţii de interes public local “Telegondola Sinaia Tronson 2 Cota 1400 – Vârful Furnica”, proiect ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi conform H.C.L. nr.4/09.01.2014;

Luând act de :

a)    Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciulului Venituri şi Cheltuieli nr.3126/30.01.2014 ;

b)    Raportul  comisiei de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Sinaia ;

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonanţă de urgentă nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările şi completările ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

      ART. 1. Aprobă contractarea unei finantări rambursabile interne în valoare totală de maxim 36.640.000 lei (denumită in continuare “Finanțare”), având o maturitate de cel mult 10 ani, din care perioada de tragere şi grație cumulate de maxim 12 luni.

ART. 2. Finanțarea va fi contractată de către S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comercială de utilitate publică de interes local, având ca unic asociat UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA, care este abilitată să desfăsoare procedurile de achiziție publică corespunzătoare, precum şi să incheie contractul de credit cu adjudecatarul licitaţiei.

ART. 3. Scopul finanţării este realizarea obiectivului de investiţii de interes public local “Telegondolă Sinaia – Tronson 2 Cota 1400 – Vârful Furnica” aprobat conform HCL nr.4/09.01.2014 .

       ART. 4. Aprobă garantarea de către UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA a maxim 18.320.000 lei, reprezentând 50% din valoarea finanţării prevăzute la articolele precedente, la care se adaugă dobânzile şi comisioanelor bancare specifice aferente finanţării garantate, prin încheierea unui acord de garantare cu câştigătorul licitaţiei.

 

ART. 5. Aprobă garantarea de către SC Transport Urban Sinaia a finanţării prevăzute la articolele precedente, la care se adaugă dobânzile şi comisioanele bancare aferente finanţării garantate, prin încheierea unui acord de garantare cu adjudecatarul licitaţiei. Garantarea de către SC Transport Urban Sinaia se va face cu veniturile proprii, prezente şi viitoare, şi echipamentele aferente investiţiei ce fac obiectul prezentei finanţări.

 

ART. 6. (1) Fondurile necesare garantării finanţării contractate în limita a maxim 18.320.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finanţării prevăzute la articolele precedente, vor proveni din veniturile bugetului local al Oraşului Sinaia. Cuantumul veniturilor cu care Oraşul Sinaia va garanta anual va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

              (2) Din bugetul local al Orasului Sinaia se garantează plata:

a) serviciului anual al datoriei publice;

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţii de interes local prevazut la art. 3;

c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării mentionate la art. 1.

 

ART. 7.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Oraşului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor      locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile      contractate/garantate, în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Orasului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu      precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării;
  5. dobânzile,      comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării;
  1. plaţile efectuate din finanţare.

               (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

          ART. 8. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Oraşului Sinaia toate documentele necesare obţinerii şi derulării finanţării garantate, precum si acordul de garantare a împrumutului contractat.

 

ART. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate și SC. Transport Urban Sinaia SRL.

 

ART. 10.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Oraşului Sinaia, în termenul prevăzut de lege, Primarului Oraşului Sinaia şi Prefectului Judeţului Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei Oraşului Sinaia.

 

Sinaia, 31.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                     SECRETAR

        REMUS DAVID                                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.18/31.01.2014: hcl18_ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.