Administrație Publică

HOTARAREA NR.19/31.01.2014

februarie 11, 2014

Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, cu garanție guvernamentală, în valoare de maxim  36.640.000 lei  de catre SC. Transporet Urban Sinaia SRL. pentru finanţarea obiectivului de investiţii de interes public local  “Telegondola Sinaia – Tronson 2 Cota 1400 – Vârful Furnica”

        Având în vedere obiectivul de investiţii de interes public local “Telegondola Sinaia Tronson 2 Cota 1400 – Vârful Furnica”, proiect aprobat conform H.C.L. nr.4/09.01.2014;

Luând act de :

a)    Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi Serviciulului Venituri şi Cheltuieli nr.3160/31.01.2014 ;

b)    Raportul  comisiei de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Sinaia ;

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de avizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonanţă de urgentă nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările şi completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

      ART. 1. Aprobă contractarea unei finantări rambursabile interne în valoare totală de maxim 36.640.000 lei, având o maturitate de cel mult 10 ani, din care perioada de tragere și grație cumulată de maxim 12 luni.

ART. 2. Finanțarea va fi contractată de către S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comercială de utilitate publică de interes local, având ca unic asociat UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA, care este abilitată să desfăsoare procedurile de achiziție publică corespunzătoare, precum şi să incheie contractul de credit cu adjudecatarul licitaţiei.

ART. 3. Scopul finanţării este realizarea obiectivului de investiţii de interes public local “Telegondolă Sinaia – Tronson 2 Cota 1400 – Vârful Furnica” aprobat conform HCL nr.4/09.01.2014 .

       ART. 4. Se abilitează SC. Transport Urban Sinaia SRL., să inițieze demersurile  necesare în vederea solicitării și obținerii unei garanții guvernamentale, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea garanției se va face pentru acoperirea/garantarea obligațiilor de plată asumate de SC. Transport Urban Sinaia SRL. în cadrul finanțării prevăzute la articolul 1.

 

ART. 5. Valoarea garanției solicitate conform art. 4 va fi în limita a maxim 36.640.000 lei, dar nu mai mult de 100% din valoarea finanțării prevazute la articolele precedente.

          ART. 6. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Oraşului Sinaia toate documentele necesare obţinerii şi derulării finanţării garantate, precum si acordul de garantare a împrumutului contractat.

 

ART. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate și SC. Transport Urban Sinaia SRL.

 

ART. 8.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Oraşului Sinaia, în termenul prevăzut de lege, Primarului Oraşului Sinaia şi Prefectului Judeţului Prahova şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei Oraşului Sinaia.

 

Sinaia, 31.01.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                     SECRETAR

        REMUS DAVID                                                 BEATRICE RĂDULESCU

 

Download  HCL. nr.19/31.01.2014:  hcl19_ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.