Administrație Publică

HOTARAREA NR. 6/31.01.2014

februarie 11, 2014

Privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014

 

Având in vedere raportul de specialitate nr. 1010 din 13.01.2014 prin care Serviciul venituri și cheltuieli din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia, propune  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014;

Văzând raportul  comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza  Legii nr.356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Scrisoarea MFP nr.415044/09,01,2014 și Decizia Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova nr.127/23.01.2014;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin.2, litera  “b”, coroborat cu art.45 alin.1

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

                                        

            ART.1. – Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local oraș Sinaia, pe anul 2014, conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

A.VENITURI TOTAL                                                                    84.343.400 lei         

B.CHELTUIELI TOTAL                                                                 87.362.190 lei

ART.2. – Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din bugetele locale conform anexelor 4 si 5.

ART.3. – Aprobă utilizarea excedentului bugetului local, în sumă de 3.018.790 lei, rezultat la 31.12.2013, pentru finanțarea unor obiective de investiții și reparații curente conform Anexei nr.6.

ART.4. – Aprobă diferența de  utilizat a sumei de 1.450.000 Euro din  creditul în valoare de 3.000.000 Euro și a liniei de credit în valoare de 16.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări de investiții conform Anexei nr.7.

ART.5. – Lucrările de reparații curente, investitii  și achiziții de bunuri și servicii la activitatea “Învățământ”, “Sanatate” respectiv ”Cultura, Recreere, Religie”, se vor realiza și achita de către Primaria orașului Sinaia de la capitolele 65.02, 66.02 respectiv 67.02.

ART.6. –  Ordonatorul principal de credite al orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                           Sinaia, 31.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

 

Download HCL nr.6/31.01.2014 + anexe in format pdf/xls: hcl6_ian2014, anexe BUGET 2014 hcl.6

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.