Administrație Publică

HOTARAREA NR.7/31.01.2014

februarie 11, 2014

 

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru SC. TRANSPORT URBAN SINAIA  SRL

 

Având în vedere raportul de specialitate  privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC. TRANSPORT URBAN SINAIA  SRL.

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind  întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

 

In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala,  cu modificarile si completările ulterioare, art.36 alin.2, litera «b », coroborat cu art.45

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

          ART.1. – Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC. TRANSPORT URBAN  SRL. SINAIA , pe anul 2014 conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 

   A.VENITURI TOTAL                                                           4.230.000 lei        

   B.CHELTUIELI TOTAL                                                        3.920.000 lei

 

ART.2 –  SC. Transport Urban Sinaia SRL. prin reprezentanții săi legali, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                 Sinaia, 31.01.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                     SECRETAR

      REMUS DAVID                                     BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL7/31.01.2014 + anexa in format pdf: hcl7_ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.