Administrație Publică

HOTARAREA NR.9/31.01.2014

februarie 11, 2014

 

Privind aprobarea proiectului „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE  TURISTICĂ – SINAIA

Analizând oportunitațile de finanțare prin Programul Operațional Regional – Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi Promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OperaţiuneaCrearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;

Având în vedere raportul nr.2821/28.01.2014 al Departamentului Comunicare Programe și Afaceri Europene din cadrul Primăriei Sinaia ;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

Având in vedere:

 

  • prevederile din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 36, alin.2, litera ”b” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și comletările ulterioare, coroborat cu art. 45

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 190/2013.

 

ART.2 – Aprobă depunerea cererii de finanțare a proiectului: CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE  TURISTICĂ – SINAIA pentru care se solicită finanțarea în baza Programului Operațional Regional – Axa prioritară  5 – Dezvoltarea durabilă şi Promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OperaţiuneaCrearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

 

ART.3. – Aprobă PLANUL DE MARKETING al proiectului: CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE  TURISTICĂ – SINAIA”.     

 

ART.4. – Aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE  TURISTICĂ – SINAIA .

 

ART.5. – Aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile impuse de Programul Operațional Regional si legislația in vigoare, în valoare totală de 629.380,31 lei (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile și TVA).

 

ART.6. –  Aprobă finanțarea contribuției proprii în valoare de 10.151,29 lei aferentă proiectului de la Art.2., reprezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

ART.7. Aprobă finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor neeligibile și conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului.

 

ART.8.   Aprobă acoperirea tuturor cheltuielilor de întreținere a obiectivului de investiții pe o perioadă de cel putin 5 ani, după darea în exploatare.

 

ART.9. Proprietatea infrastructurii realizate și natura activității pentru care s-a acordat finanțarea vor fi menținute pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare, perioadă în care se va asigura exploatarea și intreținerea sa.

 

ART.10. Se  imputernicește  Primarul  orașului Sinaia să semneze cererea  de finanțare, documentele aferente și contractul de finanțare, în cazul aprobării proiectului.

 

ART.11. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 31.01.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                      SECRETAR

       REMUS DAVID                                                 BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.9/31.01.2014 in format pdf: hcl9_ian2014

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.