Administrație Publică

HOTARAREA NR.21/25.03.2014

aprilie 11, 2014

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

 

   Având în vedere raportul  de specialitate nr. 7502 din  11.03.2014  prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Vazând  avizul comisiei de specialitate .

În baza Legii 356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ,cu modificările și completările ulterioare ,art.36 alin 2, litera « b »,coroborat cu art.45 alin.1

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 – Aproba rectificaea bugetului de venituri si cheltuieli ,pe anul  2014  astfel :

 

I. VENITURI TOTAL                                                                             177.000  lei

a) Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate (11.02.02)                                                          –     3.000 lei

b) Venituri din donatii si sponsorizari (37.02.01)                                     + 180.000 lei

II  CHELTUIELI TOTAL                                                                          177.000  lei

 

Cap.51.02 « Administratie publica «                                                + 180.000 lei

Titlul I  Cheltuieli de personal                                                               –      8.800  lei

Titlul II «  Bunuri si servicii « (evenimente  )                                         +   188.800 lei

 

 Cap. 65.02 «  Invaţamant «                                                              –     3.000  lei

 Titlul I  Cheltuieli de personal                                                                    41.000   lei

 TItlul II Bunuri si servicii                                                                      –    44.000  lei                                                                     

 

ART.2  – Primarul orasului Sinaia, prin serviciul de specialitate, va aduce la indeplinire

prevederile prezentei hotarari.

Sinaia, 25.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

 

Download  HCL. nr.21/25.03.2014: HCL21

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.