Administrație Publică

HOTARAREA NR.22/25.03.2014

aprilie 11, 2014

Privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

In conformitate cu prevederile art. 10 si ale art.36 alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;

 

Având în  vedere raportul de specialitate intocmit de către departamentul juridic din cadrul Primăriei orașului Sinaia ;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

ART.1. – Aprobă  evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre .

 

ART.2. –  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Sinaia, 25.03.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.22/25.03.2014: HCL22

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.