Administrație Publică

HOTARAREA NR.24/25.03.2014

aprilie 11, 2014

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra cumpărării  terenului pădure în suprafața de 3170 mp, situat în extravilanul oraşului Sinaia, Tarla 8, parcelă PD 61/1, nr. cadastral 23443, carte funciară nr. 23443

Văzând notificarea nr. 81/27.02.2014 a Biroului Notarial EQUITAS din Ploieşti pentru MSR MIHAI I, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 6353/27.02.2014, prin care se solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 3170 mp, situat în extravilanul oraşului Sinaia, Tarla 8, parcelă PD 61/1, nr. cadastral 23443, carte funciară nr. 23443;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism, Dezvoltare Urbană  și Cadastru nr.   7424/11.03.2014;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

Conform art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

 

În conformitate cu Legea 213/1998  privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.1:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării terenului pădure în suprafața de 3170 mp, situat în extravilanul oraşului Sinaia, Tarla 8, parcelă PD 61/1, nr. cadastral 23443, carte funciară nr. 23443, la preţul de 20 euro/mp, respectiv 63400 euro;

 

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 25.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.24/25.03.2014: HCL24

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.