Administrație Publică

HOTARAREA NR.26/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Privind vânzarea  terenului situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuta nr. 4, în suprafață de 81,56 mp, nr. cadastral 2097, carte funciară nr. 1795, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 5346/11.04.2005, către BOGDAN LUCIA, BOGDAN MIHAIL ROMULUS si MĂLĂELE GABRIELA

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 4914 /14.02.2014 prin care propune aprobarea raportului de evaluare și vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuta nr. 4, în suprafață de 81,56 mp, nr. cadastral 2097, carte funciară nr. 1795, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 5346/11.04.2005, către BOGDAN LUCIA, BOGDAN MIHAIL ROMULUS și MĂLĂELE GABRIELA.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.  183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuta nr. 4, în suprafață de 81,56 mp, nr. cadastral 2097, carte funciară nr. 1795, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 5346/11.04.2005.

ART.2. – Aprobă vânzarea către BOGDAN LUCIA, CNP 2331018296183, BOGDAN MIHAIL ROMULUS, CNP 1600318296186 și MĂLĂELE GABRIELA, CNP 2630129400370, a terenului situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuta nr. 4, în suprafață de 81,56 mp, nr. cadastral 2097, carte funciară nr. 1795, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 5346/11.04.2005, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006.

ART.3. – Preţul vânzării este de 80 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plată se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 25.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                        SECRETAR

       REMUS DAVID                                                 BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.26/25.03.2014: HCL26

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.