Administrație Publică

HOTARAREA NR.28/25.03.2014

aprilie 14, 2014

privind vânzarea terenului în suprafață de 2 mp, situat în Sinaia, str. Badea Cârtan nr. 21,

 lot 1, către CIOCÂRLAN AURICA

              Având în vedere Referatul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr.  4876 din 14.02.2014 prin care propune aprobarea raportului de evaluare și vânzarea terenului în suprafață de 2 mp, situat în Sinaia, str. Badea Cârtan nr. 21, lot 1, către CIOCÂRLAN AURICA;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 123, al. 3 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Sinaia a terenului în suprafața de 2 mp, situat în oraşul Sinaia, str. Badea Cârtan nr. 21, lot 1.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului în suprafață de 2 mp, situat Sinaia, în str. Badea Cârtan nr. 21, lot 1.

ART.3. – Aprobă vânzarea terenului în suprafață de 2 mp, situat în Sinaia, str. Badea Cârtan nr. 21, lot 1, către CIOCÂRLAN AURICA, CNP 2410922400662, cu domiciliul in Bucureşti, str. Baraj Bistriţei nr. 4, bl. Z6, sc. 1, ap.4, sector 3, posesoare a BI seria GA, nr. 727900, eliberat de mun. Bucureşti secţia 12, la data de 24.10.1991.

ART.4. – Preţul vânzării este de 30  EURO/mp, la care se adaugă TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 25.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.28/25.03.2014: HCL28

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.