Administrație Publică

HOTARAREA NR.31/25.03.2014

aprilie 14, 2014

privind modificarea anexei la Hotărârii Consiliului Local  nr.107/24.07.2013 privind trecerea din domeniul public al oraşului Sinaia în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului, a locuinţelor ANL situate în Sinaia, str.Brânduşelor nr.9,11,13,15 şi 17, respectiv blocurile 9A, 9B,9C ,12 şi 13

Vazând raportul Departamentului Locativ şi Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei oraşului Sinaia înregistrat cu nr.7496/11.03.2014 ;

Având în vedere prevederile:

–          Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–          Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică

Având în vedere:

–  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr.107/24.07.2013 privind trecerea din domeniul public al oraşului Sinaia în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului, a locuinţelor ANL situate în Sinaia, str.Brânduşelor nr.9,11,13,15 şi 17, respectiv blocurile 9A, 9B, 9C,12 şi 13, conform Anexei la prezenta hotărâre.

 

ART.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa la Hotărârea Conssiliului Local  nr.107/24.07.2013.

 

 ART.3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25.03.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.31+anexa/25.03.2014: HCL31

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.