Administrație Publică

HOTARAREA NR.32/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Privind aprobarea Planului de investiţii pe anul 2014, al SC Hidro Prahova SA în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare, pentru Oraşul Sinaia, cu finanţare din fond IID şi Cotă de Dezvoltare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7777/14.03.2014 întocmit de Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice, prin care  propune aprobarea Planului de investiţii pe anul 2014, al SC Hidro Prahova SA, în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare, pentru oraşul Sinaia, cu finanţare din fond IID şi Cotă de Dezvoltare;

 

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera “b”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

ART.1 – Aprobă Planul de investiţii pe anul 2014, al SC Hidro Prahova SA, în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare, pentru oraşul Sinaia, cu finanţare din fond IID şi Cotă de Dezvoltare, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenţa hotărâre.

 

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de SC Hidro Prahova SA şi Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25.03.2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

      REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.32+anexa/25.03.2014: HCL32

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.