Administrație Publică

HOTARAREA NR.33/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Privind participarea ORAȘULUI SINAIA la constituirea Asociaţiei CENTRUL DE TURISM SI PROMOVARE SINAIA şi aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului asociaţiei

Ţinând cont de prevederile:

 

– Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 36 alin. 2 litera e), coroborat cu  alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– raportul de specialitate al Departamentului Comunicare, Programe si Afaceri Europene, cu nr.7980/18.03.2014;

 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1.

(1) Se aprobă participarea orașului Sinaia la constituirea Asociaţiei CENTRUL DE TURISM SI PROMOVARE SINAIA.

(2) Orașul Sinaia va fi reprezentat de către primarul orașului Sinaia, domnul Vlad OPREA.

 

Art. 2. Se aprobă Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei CENTRUL DE TURISM SI PROMOVARE SINAIA, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se mandatează Primarul orașului Sinaia, dl.Vlad OPREA să semneze Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei CENTRUL DE TURISM SI PROMOVARE SINAIA.

 

Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25 martie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

                           DAVID REMUS                                            BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.33/25.03.2014:  HCL33

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.