Administrație Publică

HOTARAREA NR.34/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului/ Consiliul Local Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

 

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.7774/14.03.2014;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;

 

– Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART. 1 – Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanță si reprezentare juridică in dosarul 1886/105/2014.

 

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achizțtionare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

 

ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 25 martie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

                           REMUS DAVID                                            BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.34/25.03.2014: HCL34

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.