Administrație Publică

HOTARAREA NR.35/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Pentru  modificarea tarifelor din Hotărârea Consiliului Local nr.  23/2011 privind comercializarea produselor in pietele orasului Sinaia

 Având în vedere prevederile:

–    Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL;

–   Hotărârea Consiliului Local nr.146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre  SC SINAIA FOREVER SRL;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 23/ 2011 privind tarifele pentru serviciile prestate  de SC SINAIA FOREVER SRL 

Văzând:

–          solicitarea administratorului SC SINAIA FOREVER SRL cu privire la modificarea tarifelor pentru serviciile prestate  în piețele orașului Sinaia

–          raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare, Control  si Servicii Publice din cadrul Primăriei Sinaia;

–          raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2,litera ”b”, coroborat cu art. 45;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

ART.1. –  Aprobă modificarea tarifelor practicate de către SC SINAIA FOREVER SRL în piețele orașului Sinaia pentru comercializarea produselor alimentare și nealimentare, conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

 

ART.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de administratorul    SC Sinaia  Forever SRL.

Sinaia, 25 martie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

                           REMUS DAVID                                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.35+anexa/25.03.2014: HCL35

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.