Administrație Publică

HOTARAREA NR.37/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191/2013 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea Directiei de Administrare Casino Sinaia din cadrul SC. Sinaia Forever SRL.

 Având în vedere prevederile:

–    Hotărârea Consiliului Local nr. 130/28.07.2010 privind acordul de asociere a SC. Transport Urban SRL. Sinaia cu Consiliul Local Sinaia în vederea înființării  unei societăți cu raspundere limitată;

–    Hotărârea Consiliului Local nr. 131/28.07.2010 privind înființarea SC SINAIA FOREVER SRL, având ca asociați Consiliul Local Sinaia și SC. Transport Urban SRL.

–   Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/28.07.2010 privind  infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 133/08.08.2011 privind suplimentarea listei de tarife, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/ 2011, pentru prestarea de servicii de catre SC. Sinaia Forever SEL. Prin Directia de Administrare Casino Sinaia

–   Hotărârea Consiliului Local nr.146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre  SC SINAIA FOREVER SRL;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 191/2013 privind aprobarea tarifelor pentru activitatea Direcției de Administrare Casino Sinaia din cadrul SC. Sinaia Forever SRL.

Văzând:

– contractul de delegare a gestiunii nr. 20383/31.08.2010;

– Adresa SC. Sinaia Forever SRL. nr. 726/25.03.2014;

-Raportul de specialitate întocmit de Cabinet Primar înregistrat sub nr. 8590/25.03.2014;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2,litera ”b”, coroborat cu art. 45 alin.2

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. –  Aprobă completarea Hotărârii Consiliului local nr. 191/2013, cu mențiunea că, tarifele aprobate pentru activitatea Direcției Administrare Imobile Casino Sinaia din cadrul SC. Sinaia Forever SRL. conțin TVA.

 

ART.2. –    Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de reprezentanti ai   SC Sinaia  Forever SRL.

 

Sinaia, 25 martie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                        SECRETAR

               REMUS DAVID                                           BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.37/25.03.2014: HCL37

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.