Administrație Publică

HOTARAREA NR.38/25.03.2014

aprilie 14, 2014

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia judetul Prahova

Văzând raportul  intocmit de Departamentul de Resurse Umane și Formare Personal, prin care propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului orașului Sinaia judetul Prahova ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicată privind Statutul funcționarilor publici;

 

În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu art. 45 alin.2

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

ART.1. – Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, conform anexei, parte integrantă din  prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25 martie 2014

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                         SECRETAR

         REMUS DAVID                                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download  HCL. nr.38/25.03.2014: HCL38

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.