Administrație Publică

HOTARAREA NR. 45 din 27.05.2014

iunie 25, 2014

Privind aprobarea Contului de executie al veniturilor cheltuielilor bugetului local pe anul 2013

Privind aprobarea Contului de executie al veniturilor si  cheltuielilor bugetului local pe anul 2013

Vazand Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 11657/05.05.2014 prin care Serviciul de Venituri

Cheltuieli din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia propune aprobarea Contului de executie al veniturilor bugetului local pe anul 2013;

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 57;

In temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36, alin. 2, lit.b), coroborat cu art.45, alin. 2;

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA

HOTARA$TE:

ART.l.

Aproba Contul de executie al veniturilor sicheltuielilor bugetului local pe anul 2013, conform anexelor la prezenta hotarare.

ART.2.

Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia indeplinire de catre Primarul Orasului

Sinaia, prin serviciile de specialitate.

1 ex. Prefect

1 ex. Primar

1 ex. Serv.Venituri si Cheltuieli

Sinaia, 27 mai 2014

1 ex.

Download in format pdf: Pages from HCL45_part1 Pages from HCL45_part2

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.