Administrație Publică

HOTARAREA NR.65 din 08.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.65 din 08.07.2014

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltueli pe anul 2014 si aprobarea programului de achiziții publice pe anul 2014 aferent SC. Sinaia Forever SRL.

Având în vedere rapoartele de  specialitate  întocmite de  administratorul  SC. SINAIA FOREVER SRL. și Serviciul de venituri și cheltuieli din cadrul Primariei orașului Sinaia prin care propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în structură pe forme de cheltuieli și aprobarea programului de achiziții publice  pe anul 2014 aferent SC. Sinaia Forever SRL. ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind  întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

In conformitate cu Ordinul MFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala,  cu modificarile si completările ulterioare, art.36 alin.2, litera ”a” si alin.3 litera ”c”, coroborat cu  art.45

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014  aferent SC. Sinaia Forever SRL., în structura cheltuielilor,  conform anexei  nr. 1, parte intregrantă  din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă programul achizițiilor publice pentru anul 2014, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.3. –  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate si administratorul SC. Sinaia Forever SRL., vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 08  iulie  2014  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

   GHEORGHE BĂDĂRAN                                    BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.65 din 08.07.2014 in format pdf:  hotararea_nr_65

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.