Administrație Publică

HOTARAREA NR.66 din 08.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.66 din 08.07.2014

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

 

   Având în vedere raportul  de specialitate nr. 17090 din  02.07.2014  prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Vazând  raportul comisiei de specialitate;

În baza Legii 356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ,cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera ” b ”, coroborat cu art.45 alin.2, litera ”a”,

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  2014  astfel :

 

  1. A.   BUGETUL LOCAL

 

I. VENITURI TOTAL                                                                                286.000  lei

a) Venituri din impozit cladiri pers.fizice (07.01.01)                                  286.000  lei

II.  CHELTUIELI TOTAL                                                                          286.000 lei

Cap.51.01.03 ”AUTORITĂŢIPUBLICE”                                                      5.000  lei            

Titlul II  Bunuri si servicii                                                                        5.000  lei

 

Cap.66.02 « SANATATE «                                                                        27.000 lei

Titlul VI Transferuri                                                                                    27.000 lei  

 

Cap. 67.05.01 « ACTIVITĂŢI SPORTIVE «                                                4.000 lei

TitlulXAltecheltuieli                                                                                  4.000 lei

Cap.87.02 «ALTE ACŢIUNI ECONOMICE«                                             250.000 lei

TitlulXIIActivenefinancinare                                                                   250.000 lei

Amenajare spatii comerciale Esplanada Posta

 

  1. B.   BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

 

I. VENITURI TOTAL                                                                                737.000 lei

Venituri proprii (33.10.08)                                                                152.000 lei

Venituri  Casa de sanatate  (33.10.21)                                               385.000 lei

Venituri D.S.P. (33.10.30)                                                                 166.000 lei

Venituri proprii (33.10.50)                                                                    2.000 lei

Venituri donatii si sposorizari (37.10.01)                                                1.000 lei

Transfer din bugetul local   (43.10.09)                                                   4.000 lei

Transfer bugetul local  (43.10.10)                                                        27.000 lei

 

 

II.  CHELTUIELI  TOTAL                                                                           737.000 lei

 

Cap.66.06.01  Spitalul Oras Sinaia                                                              730.000 lei

Cap. 67.03.06 Centrul Cultural Carmen Sylva                                                  3.000 lei

Cap. 67.05.01 Clubul Sportiv Carpati Sinaia                                                     4.000 lei

ART.2  – Veniturile încasate din închirierea spaţiilor aflate în administrarea  Colegiului ” Mihail Cantacuzino ” reprezinta  venituri ale entitatii şi sunt la dispozitia acesteaia .  

                                                                                                       

ART.3  – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va Aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Sinaia, 08  iulie  2014  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

     GHEORGHE BĂDĂRAN                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.66 din 08.07.2014 in format pdf:

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.