Administrație Publică

HOTARAREA NR.67 din 08.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.67 din 08.07.2014

 

Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru “Construire Grădiniţă

cu două grupe de educaţie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei < Floare de Colț >,

 

Desfiinţare Corp C2”, oraş Sinaia

Având în vedere Raportul de specialitate nr.15794/16.06.2014 al Serviciului de Investiţii şi Achiziţii Publice, prin care se propune aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru “Construire Grădiniţă cu două grupe de educaţie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei < Floare de Colt >, desfiinţare Corp C2”, oraş Sinaia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Conform Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin.4 lit.”d”, corobat cu art. 45 alin.2, lit. “e”;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Aprobă documentaţia tehnico – economică pentru “Construire Grădiniţă cu două grupe de educaţie antepreşcolara în cadrul Grădiniţei < Floare de Colt >, desfiinţare Corp C2”, oraş Sinaia, str. Spitalului, nr. 2, în vederea contractării executării lucrărilor.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 08  iulie  2014    

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

 

                                                                                           SECRETAR

 

     GHEORGHE BĂDĂRAN                                  BEATRICE RĂDULESCU

 

Download HOTARAREA NR.67 din 08.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_67

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.