Administrație Publică

HOTARAREA NR.69 din 08.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.69 din 08.07.2014

Privind participarea Unității Administrativ Teritoriale – orașul SINAIA ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri

 Având în vedere:

 

–      Raportul de specialitate nr. 17012/01.07.2014 întocmit de Serviciul de Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

 

–      Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

 

–      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 

–      Prevederile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri;

 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e si alin. 7, lit. a, precum si ale art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                       CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale – orașul SINAIA ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.

 

Art.2. – Aprobă Cererea de acordare a calitatii de membru afiliat al Bursei Române de Mărfuri, Contractul de colaborare si Lista mărfurilor fungibile – materii prime -tranzacționabile pe piața la disponibil a BRM, prevazute in Anexele 1, 2, respectiv 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Sinaia, 08  iulie  2014  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                     SECRETAR

     GHEORGHE BĂDĂRAN                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.69 din 08.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_69

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.