Administrație Publică

HOTARAREA NR.71 din 08.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.71 din 08.07.2014

privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 30A, nr. cadastral 20568, nr. carte funciara 20586,  în suprafată de 372 mp din  domeniul privat al orașului Sinaia, pentru amenajare spațiu verde și recreere

 

 

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana și Cadastru nr. 16599 / 25.06.2014 prin care propune concesionarea prin licitație publică a terenului situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 30A, nr. cadastral 20568, nr. carte funciara 20586,  în suprafață de 372 mp din  domeniul privat al orașului Sinaia, pentru amenajare spațiu verde și recreere;

Având în vedere că terenul în suprafață de 372 mp, situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 30A, este grevat de sarcini, fiind traversat de o conductă de transport apă cu diametrul de 150 mm, care alimentează cartierul Tirul cu Porumbei și zona M. Eminescu, terenul respectiv este impropriu construirii și se poate folosi doar pentru amenajări ușoare.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. – Aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 30A, nr. cadastral 20568, nr. carte funciara 20586,  în suprafață de 372 mp din  domeniul privat al orașului Sinaia, pentru amenajare spațiu verde și recreere.

ART.2. – La licitație pot participa numai persoane fizice care dețin o proprietate învecinată cu una din laturile terenului licitat.

ART.3. – Având în vedere ca terenul în suprafață de 372 mp, situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 30A, nu este liber de sarcini, fiind traversat de o conductă de transport apă cu diametrul de 150 mm, câștigătorul licitației nu va ridica nicio pretenție legată de această sarcină si nu va solicita schimbarea destinației terenului.

ART.4. – Aproba documentatia de licitație conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

ART.5. – Pretul de pornire al licitatiei este de 50 EURO/mp.

ART.6. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

ART.7. – Plata concesiunii se va face integral la semnarea contractului de concesiune.

ART.8. – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

ART.9. – Primarul orașului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune in executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 08 iulie 2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

                         GHEORGHE BĂDĂRAN                         BEATRICE RĂDULESCU

 

Download HOTARAREA NR.71 din 08.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_71

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.