Administrație Publică

HOTARAREA NR.73 din 08.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.73 din 08.07.2014

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 5 mp, din Sinaia, zona Piaţa legume Platou Izvor, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amplasare chioşc vânzare fructe şi legume

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 15724 / 16.06.2014 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 5 mp, din Sinaia, zona Piaţa legume Platou Izvor, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amplasare chioşc vânzare fructe şi legume;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

ART.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 5 mp, din Sinaia, zona Piaţa legume Platou Izvor, situat pe domeniul public al oraşului Sinaia, pentru amplasare chioşc vânzare fructe şi legume;

 

ART.2. Aprobă documentaţia de licitaţie conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

 

ART.3. Preţul de pornire al licitaţiei este de 20 lei/mp/lună.

 

ART.4. Terenul se închiriază pe o perioadă de 1 an.

 

ART.5. Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de închiriere.

 

ART.6. Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 08  iulie  2014  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

   GHEORGHE BĂDĂRAN                                    BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.73 din 08.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_73

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.