Administrație Publică

HOTARAREA NR.74 din 08.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.74 din 08.07.2014

privind modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 24/25.03.2013 privind  închirierea, prin licitaţie publică, a  terenului în suprafața de 224 mp din Sinaia, Bd. Carol I tarla 50, parcelă 27, pentru amenajare terasă și construire grupuri sanitare

 

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 16522 din 25.06.2014 prin care propune modificarea art. 5 si completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/25.03.2013;

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.24/25.03.2013 privind  închirierea, prin licitaţie publică, a  terenului în suprafața de 224 mp. din Sinaia, Bd. Carol I tarla 50, parcelă 27, pentru amenajare terasă și construire grupuri sanitare;

 

Vazând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. – Aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/25.03.2013, care va avea următorul conţinut:

 

“ART.5. – Terenul se închiriază pe o perioadă de 5 ani.”

 

ART.2. – Aprobă completarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 24/25.03.2013, care va avea următorul conţinut:

 

“ART.3. – Nerespectarea termenului de 6 luni prevazut la art. 2 din prezenta hotarare, atrage dupa sine rezilierea contractului (pact comisoriu de grad IV).”

 

ART.3. – Restul articolelor rămân neschimbate.

 

ART.4. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 08  iulie  2014  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                           SECRETAR

   GHEORGHE BĂDĂRAN                                    BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.74 din 08.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_74

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.