Administrație Publică

HOTARAREA NR.83 din 08.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.83 din 08.07.2014

Privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor Centrului Cultural

 “Carmen Sylva” Sinaia

 

Având în vedere Raportul de specialitate eferatul de specialitate nr.300/20.06.2014 intocmit de Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia prin care propune aprobarea tarifelor de închiriere pentru spațiile din incinta instituției;

 

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 152/03/08/2007 privind înființarea Centrului Cultural „Carmen Sylva” Sinaia și a Regulamentului de organizare și funcționare, capitolul V – Bugetul de venituri și cheltuieli, art. 18 si art. 19 pct. „b” în care veniturile extrabugetare se realizează din închirieri de spații și bunuri mobile;

 

Având în vedere raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile Legii 143/2007 pentru aprobarea OUG.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale și a Legii Bibliotecii nr. 33/2006;

 

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera ”b” și ”d”, coroborat cu art. 45 alin.2 ;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. – Aprobă  tarifele pentru închirierea spațiilor Centrului Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Tarifele mai sus menționate nu se aplică în cazul evenimentelor organizate de Primaria orașului Sinaia, conform H.C.L.66/2006, cu modificările și completările ulterioare, care va  putea astfel  utiliza spațiile Centrului Culural “Carmen Sylva”, cu titlu gratuit.

ART.3. –  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și managerul Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia, vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

       Sinaia, 08 iulie 2014

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                   SECRETAR

              GHEORGHE BĂDĂRAN                                       BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.83 din 08.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_83

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.