Administrație Publică

HOTARAREA NR.85 din 25.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.85 din 25.07.2014

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/02.06.2011 prin scoaterea obiectivului de investiţii ”Construire Spital Orăşenesc Sinaia”

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19500/25.07.2014, întocmit de Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/02.06.2011 privind contractarea unui credit de 3 milioane de euro, pentru realizarea obiectivelor de investiţii ”Construire Spital Orăşenesc Sinaia”, ”Extindere instalaţie de înzăpezit artificial pe Pârtia Noua în staţiunea Sinaia” şi finanţarea altor lucrări de investiţii şi reparaţii de interes local în oraşul Sinaia prin scoaterea obiectivului de investiţii ”Construire Spital Orăşenesc Sinaia”;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36  alin.2, litera ”b”, coroborat cu art. 45 alin.2;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/02.06.2011 privind contractarea unui credit de 3 milioane de euro, pentru realizarea obiectivelor de investiţii        ”Construire Spital Orăşenesc Sinaia”, ”Extindere instalaţie de înzăpezit artificial pe Pârtia Noua în staţiunea Sinaia” şi finanţarea altor lucrări de investiţii şi reparaţii de interes local în oraşul Sinaia.

 

Art. 2. – Aprobă scoaterea obiectivului de investiţii ”Construire Spital Orăşenesc Sinaia” din lista de investiţii aprobată prin art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 104/02.06.2011.

 

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25 iulie 2014

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

        SECRETAR

     ROBERTO CRISTIAN FERENTZ                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.85 din 25.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_85

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.