Administrație Publică

HOTARAREA NR.86 din 25.07.2014

august 4, 2014

HOTARAREA NR.86 din 25.07.2014

Privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.08.2012 pentru aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne – linie de credit revolving în valoare de 25.000.000 lei pentru asigurarea refinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile prin includerea proiectului de investiţii ”Construire Spital Orăşenesc Sinaia”

 

 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19498/25.07.2014, întocmit de Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia referitor la includerea proiectului de investiţii ”Construire Spital Orăşenesc Sinaia” în anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.08.2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne – linie de credit revolving – în valoare de 25.000.000 lei pentru asigurarea refinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36  alin.2, litera ”b”, coroborat cu art. 45 alin.2;

  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.08.2012 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne – linie de credit revolving – în valoare de 25.000.000 lei pentru asigurarea refinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, prin includerea proiectului de investiţii “Construire Spital Orăşenesc Sinaia”.

 

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25 iulie 2014

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

        SECRETAR

     ROBERTO CRISTIAN FERENTZ                                BEATRICE RĂDULESCU

Download HOTARAREA NR.85 din 25.07.2014 in format pdf: hotararea_nr_86

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.